Všeobecné podmínky pro služby Cebia SAT Easy a cebia SAT SECURITY

 

 

Ke stažení také ve formátu PDF:

Všeobecné podmínky pro služby Cebia SAT Easy a Cebia SAT SECURITY.pdf (230 kB)

Verze 10.2019

1. Základní pojmy

1.1 Cebia, spol. s r.o. (dále jen Cebia), se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ: 18628443 je provozovatel systému Cebia SAT a smluvní zprostředkovatel potřebných telematických služeb s celoevropským dosahem.
1.2 Objednatel je právnická osoba nebo fyzická osoba, která si objednala Službu a případně i volitelné doplňkové služby na základě Smlouvy s Cebia.
1.3 Telematické služby jsou služby, které umožňují zasílat obdržené informace pomocí zařízení prostřednictvím GSM/GPRS sítě do datového systému, kde je možné si je prostřednictvím sítě internet prohlížet, kontrolovat, dále zpracovávat a přenášet do jiného počítače. Fungování telematických služeb je závislé na pokrytí území signálem GSM, signálem GPS a od řádného fungování sítě internet.
1.4 Datový systém je soubor dat a zařízení, která jsou na serveru společnosti Octo Telematics S.r.l., se sídlem Via Oberdan 16, Reggio Emilia, Italská republika zpracovává údaje zaslané ze zařízení, a takto zpracované údaje se následně mohou přenášet prostřednictvím On-line účtu.
1.5 Zařízení je soubor HW prostředků instalovaných do vozidla za účelem poskytování služeb Objednateli. Jedná se o satelitní přijímač vybavený akcelerometrickým senzorem, anténou GPS, anténou GSM/GPRS a případnými doplňky.
1.6 Služba je Smlouvou určená některá verze základní Telematické služby. Základními Telematickými službami jsou: Connect a Connect Basic. Bližší specifikace verzí Služby je obsažena v Ceníku Cebia SAT.
1.7 Doplňkové služby jsou přídavné služby k objednané „Službě“. Objednatelem zvolené Doplňkové služby jsou určeny ve Smlouvě. Doplňkové služby není možné používat bez Služby.
1.8 PCO je Pult Centrální Ochrany bezpečnostní agentury Securitas ČR, s.r.o., která zajišťuje služby Security a Security Basic v rozsahu činností:
Monitoring vozidla prostřednictvím Datového systému OctoTelematics, lokalizace vozidla v případě krádežové procedury, komunikaci s Kontaktní osobou Objednatele v případě krádežové procedury, nastavení servisního nebo transportního módu, aktivace státních bezpečnostních služeb a výjezd s dohledáním a předáním vozidla.
1.9 Systém GPS (anglicky Global Positioning System) je systém sítě satelitů ve vlastnictví vlády USA, které vysílají signál, jehož pomocí po zpracování v Zařízení, je možné určit geografickou polohu kdekoliv, kde je pokrytí signálem GPS.
1.10 Síť GSM (anglicky Global System for Mobile) je systém pro mobilní komunikaci. Prostřednictvím sítě GSM/GPRS zasílá Zařízení údaje do Datového systému.
1.11 Smlouva je smlouva o poskytování zabezpečovacích a telematických služeb uzavřená mezi Cebia a Objednatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky služeb systému Cebia SAT.
1.12 APC (Autorizované pracoviště Cebia) je fyzická osoba nebo právnická osoba, která byla vyškolená na montáž a údržbu zařízení. Výhradně APC vykonávají montáž Zařízení do vozidla. V případě, že montáž nebo údržbu provede někdo jiný, než APC, Cebia neodpovídá za případné vady a není odpovědná ze záruky.
1.13 Kontaktní osoba je Objednatelem určená osoba, kterou může Cebia nebo PCO kdykoliv v případě potřeby kontaktovat na telefonních číslech nebo emailové adrese uvedené ve Smlouvě.
1.14 Registrace vozidla znamená, že po obdržení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy, Cebia vloží do Datového systému údaje o vozidle, Objednateli a Zařízení, určených ve Smlouvě.
1.15 On-line účet umožňuje Objednateli se přihlásit do Datového systému a získávat data o vozidle. Oprávnění se ověřuje přihlašovacím jménem a heslem. Službu a Doplňkové služby je možné užívat až po aktivaci On-line účtu.
1.16 Kredity jsou jednotky určené k okamžitému přenosu dat z vozidla. Kredity si Objednatel může kontrolovat na svém On-line účtu a prostřednictvím těchto Kreditů může uskutečňovat přenos dat z vozidla.
1.17 Technická podpora je služba, jejíž úlohou je poskytnout informace a součinnost s používáním Služby a Doplňkových služeb.


2. Používání Služby a Doplňkových služeb
2.1 Objednatel je oprávněn používat Službu a Doplňkové služby jen v souladu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami služeb systému Cebia SAT a Ceníkem Cebia SAT.
2.2 Po aktivaci a přihlášení prostřednictvím On-line účtu si může Objednatel zobrazit data o kterémkoli jeho registrovaném vozidle. Rozsah zobrazovaných dat je závislý na zvoleném druhu poskytovaných služeb.
2.3 Kromě dat, poskytovaných v rámci jednotlivých druhů služeb má Objednatel možnost si přenášet i aktuální data o vozidle. K tomu je potřebné mít aktivovánu Doplňkovou službu Kniha jízd a předem si zakoupit dostatečný počet Kreditů. Cena Kreditů je uvedena v Ceníku Cebia SAT. Každý druh aktuálních informací o vozidle má jinou kreditní hodnotu. Kredity je možné objednat a zaplatit platební kartou, a to po přihlášení prostřednictvím On-line účtu, případně u Cebia prostřednictvím platby bankovním převodem anebo v hotovosti v sídle společnosti.
2.4 Pokud Cebia zjistí, že Objednatel používá Službu nebo Doplňkové služby v rozporu s bodem 2.1 těchto Všeobecných podmínek, je oprávněna Objednatele okamžitě odpojit od Služby i Doplňkových služeb.
2.5 V případě problémů s používáním Služby anebo Doplňkových služeb je Objednatel oprávněn se obrátit na Technickou podporu, a to telefonicky (+420 222 207 444) anebo prostřednictvím e-mailu (sat@cebia.cz).
2.6 Objednatel bere na vědomí, že správnost dat o vozidle získaných v rámci Služby a Doplňkových služeb je závislé především na správné a řádné montáži Zařízení, správných údajích uvedených ve Smlouvě, dostupnosti signálu systému GPS a GSM/GPRS v dané geografické oblasti a dostupnosti a řádném fungování sítě Internet.
2.7 Objednatel je povinen oznámit pracovišti Technické podpory jakékoli problémy s používáním Služby anebo Doplňkových služeb, a to nejpozději do 5 dnů od jejich zjištění.
2.8 Specifikace postupů PCO po přijetí poplachového signálu: V České republice vyrozumí operátor PCO neprodleně Kontaktní osobu, na jejíž výslovný pokyn vyšle zásahové vozidlo Policie ČR (dále jen PČR) k narušenému vozidlu, které na základě kontaktu s PCO a na základě lokalizace provede dohledání a zajištění vozidla. V případě nutnosti zajistí operátor přivolání jiných subjektů nebo dalších záchranných týmů. Poté PCO vyrozumí kontaktní osobu Objednatele a dohodne způsob předání vozidla. V případě narušení vozidla v době nedostupnosti klienta budou výše uvedené postupy provedeny automaticky. Mimo území ČR je společnost SECURITAS schopna provádět dohledání a zajištění vozidel v těchto zemích Evropy: Slovensko, Belgie, Anglie, Estonsko, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švýcarsko, Španělsko, Německo, Maďarsko a Rakousko, přičemž cena za dohledání a zajištění vozidla v zahraničí nepřekročí částku 1.000,- EUR a cena za střežení dohledaného vozidla v zahraničí nepřekročí 100,- EUR/den.


3. Podmínky, rozsah a kvalita poskytování Služby
3.1 Objednatel bere na vědomí, že objednanou Službu a Doplňkové služby podle uzavřené Smlouvy může řádně využívat jen:
a) pokud sám správně a řádně vyplnil údaje o Objednateli a vozidle do Smlouvy,
Strana 2 (celkem 2)
Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207, Fax: 222 207 107, HelpDesk OCIS: 222 207 222, http://www.cebia.cz, e-mail: cebia@cebia.cz
b) pokud Zařízení správně a řádně funguje,
c) pokud systém GPS řádně funguje a umožňuje lokalizaci vozidla na určitém geografickém území,
d) pokud se vozidlo nenachází v garáži, v tunelu nebo v jiném stíněném objektu,
e) pokud síť GSM/GPRS má na daném geografickém území pokrytí rádiovým signálem,
f) pokud není signál GSM/GPRS na daném místě rušen přírodními úkazy nebo přístroji (např. rušičkou GSM signálu),
g) pokud existuje zpracovaná databáze map pro dané geografické území.
3.2 Cebia neodpovídá za případné zhoršení kvality přenosu signálu, resp. kvality Služby a Doplňkových služeb způsobené poskytovatelem přenosových sítí nebo povětrnostními, fyzikálními a jinými vlivy. Nedostatečné pokrytí signálem pro poskytování Služby a Doplňkových služeb jen na některé části světa nezakládá právo Objednatele na reklamaci služeb ani důvod k odstoupení od Smlouvy.
3.3 Vzhledem k charakteru sítě Internet Cebia negarantuje, že z každého místa na světě se v případě výpadku spojení nebo zhoršení kvality spojení v síti Internet, Objednatel připojí a bude moci používat Službu a Doplňkové služby.
3.4 Objednatel uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že Služba a Doplňkové služby mají charakter signalizačních služeb a v žádném případě nemají charakter služeb zabezpečovacích zařízení, a ani takové služby nenahrazují.
3.5 Cebia se zavazuje, v případě odcizení vozidla Objednatele, uskutečnit a u třetích osob zajistit veškeré kroky, ke kterým se Smlouvou zavázala tak, aby nedošlo k dalším škodám na majetku Objednatele a vozidlo se Objednateli (resp. majiteli nebo provozovateli, nejedná-li se o totožnou osobu) v co nejkratším možném termínu vrátilo.
3.6 Cebia se zavazuje průběžně kontrolovat funkčnost a vitalitu Zařízení instalovaného do vozidla Objednatele. Kontrolu provádí Cebia dálkově přes síť Internet, prostřednictvím Datového systému. Cebia bude Objednatele kontaktovat, pokud zjistí technický problém Zařízení, který vyžaduje odborný zásah technika.


4. Odpovědnost za škodu
4.1 Cebia a Objednatel odpovídají za škody jimi způsobené v důsledku porušení povinností uvedených ve Smlouvě a těchto Všeobecných podmínkách.
4.2 Objednatel odpovídá Cebia a třetím osobám za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do Zařízení nebo SIM karty v Zařízení, a taktéž za škodu způsobenou nevhodným použitím Zařízení nebo SIM karty v Zařízení.
4.3 Objednatel je povinen informovat PCO v případě, že vozidlo bude přepravováno (trajekt, odtahová služba, vlak) nebo na vozidle budou prováděny servisní zásahy (odpojení autobaterie, umístění objektu v servisu, atd.) tak, aby se předešlo falešným poplachům. Rovněž je povinen informovat o ukončení těchto činností a zásahů. Objednatel odpovídá Cebia a třetím osobám za škodu způsobenou neohlášením servisního zásahu nebo transportu vozidla na PCO.


5. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení:
Cebia poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje potřebám motoristické veřejnosti, a současně v maximální míře respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru. Souhlas je udělován ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami Objednatel uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní a e-mailové kontakty. Pro účel plnění povinností Cebia vyplývajících ze Smlouvy budou vedle uvedených osobních údajů zpracovávány i údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, identifikace Zařízení včetně RZ, údaje o ujeté vzdálenosti, údaje o detekci havárie nárazem, v případě služby Cebia SAT Security i údaje pokusu o odcizení vozidla, včetně nutných geolokačních údajů. Tento souhlas uděluje Objednatel dobrovolně a je možné ho kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Objednatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí společnosti Cebia právo zasílat obchodní sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání Smlouvy, a to do doby než s tímto Objednatel vyjádří nesouhlas.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a osobních údajů. Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz a ve všech Autorizovaných pracovištích Cebia.


6. Ukončení smlouvy
6.1 Smlouva může zaniknout uplynutím času, na který byla uzavřena, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
6.2 Dohoda o ukončení Smlouvy musí být písemná, podepsaná Cebia a Objednatelem. V dohodě o ukončení Smlouvy si musí smluvní strany dohodnout vypořádání svých nesplněných závazků, pokud tyto nesplněné závazky budou ke dni uzavření dohody evidovat.
6.3 Odstoupení od Smlouvy je třeba druhé straně bezodkladně doručit s přesně uvedeným důvodem obsahujícím srozumitelný, určitý, přehledný a pravdivý popis rozhodujících okolností, pro které se strana rozhodla od Smlouvy odstoupit. Nabývá účinnosti 3. den po jeho prokazatelném doručení druhé straně. V případě pochybností se má za to, že doručení nastalo 5. den po prokazatelném odeslání odstoupení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze Smlouvy. Ve všech případech odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, vyjma případu, kdy důvodem odstoupení bylo prokazatelné porušení Smlouvy ze strany Cebia, nevzniká Objednateli nárok na vrácení uhrazené ceny za Služby, ani její poměrné části. Uvedená ustanovení se nedotýkají nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.


7. Závěrečná ustanovení
7.1 Cebia si vyhrazuje právo změn ve specifikaci Služby, Doplňkových služeb a Zařízení pokud si to vyžádají technické normy nebo právní řád ČR nebo EU. O takové změně je Cebia povinna neprodleně informovat Objednatel prostřednictvím kontaktního emailu či SMS.
7.2 Cebia je oprávněna kdykoliv změnit Ceník služeb. Nový Ceník služeb je Cebia povinna zveřejnit, a to minimálně na svých internetových stránkách. Změny cen ale nemají vliv na podmínky určené v platné smlouvě s Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.3 Objednatel je povinen upozornit třetí osoby, které Registrované vozidlo se Zařízením používají, o možnosti zjištění dat o vozidle během jeho provozu. Při nesplnění této povinnosti je Objednatel zodpovědný za zneužití Služby a Doplňkových služeb vůči třetí osobě a případnou újmu tím způsobenou.
7.4 Práva a povinnosti neupravené mezi smluvními stranami ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných podmínkách se řídí aktuálním zněním Občanského zákoníku a dalších na věc se vztahujících právních předpisů.

Verze 10.2019Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813