"Cebia", "OCIS", "ICARIS", "VINTEST", "EUROVIN", "PROVIN", "VINFOTO", "ROKVY", "SYREZ", "AUTOGARANCE", "BLUESKY", "AUTOWEB", a "EASYCARD" jsou ochranné známky Cebia, spol. s r.o. Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem Cebia, spol. s r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití.

Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Cebia, spol. s r.o. realizuje tuto stránku pro rozšiřování Vašich informací, vzdělávání a komunikaci. Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez písemného povolení Cebia, spol. s r.o..

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a Cebia, spol. s r.o. týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Podmínky používání webových stránek www.cebia.cz:

  • Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení Cebia, spol. s r.o.
  • Cebia, spol. s r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však Cebia, spol. s r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Cebia, spol. s r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.
  • Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. Cebia, spol. s r.o., její funkcionáři, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou Vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. Cebia, spol. s r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů nebo klipů z této stránky.
  • Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem Cebia, spol. s r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.
  • Ochranné značky, loga a servisní značky (dále hromadně označované jen jako "Ochranné známky") zobrazené na stránce jsou registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami Cebia, spol. s r.o. a jiných osob. Nic na této stránce by se nemělo vykládat jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli Ochranné známky uvedené na stránce bez písemného svolení Cebia, spol. s r.o. nebo takové třetí osoby, která případně Ochranné známky umístěné na stránce vlastní. Užívání Ochranných známek uvedených na stránce nebo užívání jakéhokoli jiného obsahu stránky, s výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách, je přísně zakázáno.
  • Cebia, spol. s r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení Cebia, spol. s r.o.
  • I když Cebia, spol. s r.o. může průběžně monitorovat nebo kontrolovat diskuse, chaty, oznámení, přenosy, bulletin boardy a podobné součásti stránky, není povinna takto činit a nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazek vyplývající z obsahu jakýchkoli takových lokalit ani za žádné chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, neuctivosti, výstrahy ani nepřesnosti obsažené v jakýchkoli informacích na takových lokalitách na stránce. Nejste oprávněni umisťovat ani přenášet žádné nezákonné, výhrůžné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické ani neuctivé materiály ani žádné materiály, které by mohly představovat nebo povzbuzovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, způsobilo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušilo jakýkoli právní předpis.
  • Cebia, spol. s r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Copyright Cebia, spol. s r.o.    Všechna práva jsou vyhrazena.