Politika ochrany soukromí a osobních údajů

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny všechny důležité informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „Cebia“). 

Při zpracování osobních údajů se Cebia řídí právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Tímto Vás v souladu s článkem 13 a článkem 14 GDPR informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 


I. Kontaktní údaje na správce Vašich údajů

Společnost Cebia poskytuje služby související s prověřováním a zabezpečováním všech druhů vozidel. Předmět činnosti společnosti Cebia je detailněji specifikován na internetových stránkách na tomto odkazu.

Máte-li jakékoli dotazy související se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti Cebia, můžete se na nás obrátit jedním z následujících způsobů:

 • telefonicky na čísle + 420 222 207 207,
 • e-mailem na gdpr@cebia.cz, nebo
 • poštou na adresu Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4.

Veškeré kontaktní údaje naleznete také na našich internetových stránkách.

II. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu naší činnosti spočívající zejména v poskytování služeb našim zákazníkům. Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, rozdělujeme do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

A. Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebujeme Váš souhlas:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek Vámi sjednané služby Cebia;
 • plnění našich povinností, které vyplývají z Vaší smlouvy uzavřené s Cebia;
 • plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, jakož i oprávněných zájmů třetích stran;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

B. Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme Váš souhlas:

 • zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb;
 • zasílání obchodních nabídek produktů a služeb našich partnerů:
  • kalkulace pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy,
  • nabídky sjednání finančních produktů,
  • nabídky produktů a služeb od prodejců vozidel, od autoservisů nebo od autopůjčoven;
 • automatizované rozhodování, včetně profilování.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Cebia Vaše kontaktní údaje získané při sjednání služby pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

III. Právní základ zpracování Vašich údajů

Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění závazku ze smlouvy, na základě které Vám poskytujeme naši službu;
 • splnění našich zákonných povinností uložených právními předpisy;
 • náš oprávněný zájem; jedná se zejména o případy uplatňování našich nároků; o náš oprávněný zájem se jedná i v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich internetových stránek;
 • oprávněný zájem třetích osob; jedná se o zájem našich zákazníků na prověření třetích osob prostřednictvím námi nabízené služby Kontrola exekucí

IV. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili naše oprávněné zájmy a dále oprávněné zájmy třetích osob.

Shromažďujeme kontaktní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří nám udělili souhlas, abychom je mohli oslovovat s obchodními nabídkami produktů a služeb.

Dále zpracováváme osobní údaje osob uvedené v Centrální evidenci exekucí spravované Exekutorskou komorou České republiky dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Centrální evidence exekucí je veřejným seznamem a údaje v evidenci vedené jsou veřejně dostupné.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

A. Základní identifikační údaje

Základní identifikační údaje jsou součástí každé objednávky služeb anebo smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo průkazu totožnosti a podpis. Pokud podnikáte, jedná se o IČ, DIČ a adresu sídla. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

B. Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.

C. Údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv

Pro plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek sjednaných služeb a uzavřených smluv, zpracováváme o Vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, číslo smlouvy o pojištění vozidla, číslo bankovního účtu, registrační značku vozidla, údaje o vozidle a fotodokumentaci vozidla.

D. Údaje z webového prohlížeče a mobilních aplikací Cebia

Ve Vašem webovém prohlížeči ukládáme cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek Cebia; tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy. V mobilních aplikacích Cebia provádíme sběr a zpracování Inzertního ID (tzv. Google Advertising ID) pro účely personalizace reklam. Inzertní ID je uživatelsky resetovatelný jedinečný identifikátor pro inzerci poskytovaný službami Google Play. Více informací o Inzertním ID a způsobu jeho resetování nebo odhlášení z personalizovaných reklam naleznete na stránkách společnosti Google www.support.google.com. Dále zpracováváme geolokační údaje z mobilních aplikací Cebia, které jste si nainstalovali do svého mobilního zařízení; tyto údaje typicky mohou sloužit pro doporučení kontaktu na nejbližší autorizované pracoviště Cebia, prodejce vozidel, autoservis nebo autopůjčovnu. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základě kterých můžete být osloveni obchodní nabídkou.

E. Údaje pro kalkulaci pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy

V případě, že nás požádáte o kalkulaci pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy na Vaše vozidlo, zpracováváme o Vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc specifické údaje dle sjednávané pojistné smlouvy, informace pro účely stanovení pojistného rizika, registrační značku vozidla a údaje o vozidle.

F. Údaje pro telematické zabezpečení vozidla s dohledem asistenční služby

Pokud jste s námi sjednali službu zabezpečení vozidla CebiaSAT, zpracováváme o Vás pro tento účel údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv a navíc geolokační údaje, ujetou vzdálenost v počtu km, údaje o detekci havárie nárazem a v případě služby Cebia SAT Security i detekce pokusů o odcizení vozidla.

G. Údaje uvedené v Centrální evidenci exekucí

V rámci služby Kontrola exekucí o Vás zpracováváme osobní údaje uvedené v Centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu specifikovaném ve zmíněném ustanovení exekučního řádu a v provádějícím právním předpise.

V. Příjemci Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci Cebia a našich smluvních autorizovaných pracovišť. Subjekty, které pro nás provozují autorizovaná pracoviště Cebia, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů. Aktuální seznam autorizovaných pracovišť Cebia je k dispozici na našich webových stránkách.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje předávány našim partnerům, kteří se zabývají poskytováním finančních i nefinančních produktů a služeb.

Zpracování osobních údajů mohou pro Cebia provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu třetích osob v rámci služby Kontrola exekucí poskytujeme v souladu se všeobecnými podmínkami pro službu Kontrola exekucí výhradně objednatelům této služby.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

VI. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u Cebia uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb anebo po dobu trvání Vaší smlouvy s Cebia. Poskytování našich služeb se řídí všeobecnými podmínkami, které jsou vydávány zvlášť pro každou službu Cebia, a s nimiž jste vyjádřili souhlas při sjednání služby anebo při sjednání Vaší smlouvy.

Po ukončení využívání naší služby anebo po ukončení Vašeho smluvního vztahu s Cebia nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH anebo po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uchováváme taktéž z toho důvodu, abychom případně mohli uplatňovat naše práva, což považujeme za náš oprávněný zájem.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení Vašich osobních údajů buď 5 let od udělení souhlasu, nebo 2 roky od ukončení využívání naší služby anebo od ukončení smluvního vztahu s Cebia.

Vaše osobních údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu třetích osob v rámci služby Kontrola exekucí zpracováváme zpřístupněním objednateli služby (našemu zákazníkovi), a to pouze po omezenou dobu v délce trvání 24 hodin.

Jakmile je naplněn účel zpracování osobních údajů a zároveň neexistuje žádný jiný účel zpracování, nebo v případě, že ke zpracování osobních údajů nemáme zákonný důvod, Vaše osobní údaje neprodleně anonymizujeme nebo definitivně vymažeme z našich databází a informačních systémů.

VII. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu.

V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš.

Při splnění formátu osobních údajů uvedeného v GDPR máte právo na přenositelnost údajů k jiném správci.

Při splnění podmínek uvedených v GDPR máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Při splnění podmínek uvedených v GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách www.uoou.cz.

Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte prostřednictvím formuláře, který naleznete zde.

Pokud chcete aktualizovat svojí e-mailovou adresu, máte tuto možnost zde.