V rámci exekučního řízení může soudní exekutor přistoupit i k exekuci nemovitostí. Zpravidla se tak stává v případech, kdy se nedaří peníze od dlužníka získat jinými způsoby (zabavením peněz na bankovních účtech, srážkami ze mzdy nebo zabavením movitého majetku).

V některých případech ale může exekutor k umoření dluhu využít vícero způsobů najednou. Například srážky ze mzdy i prodej nemovitosti.

Jak exekuce nemovitosti probíhá? 

Obecně jsme si průběh exekuce popsali v článku Jak probíhá exekuce, nyní se více zaměříme na otázku nemovitostí. 

V zásadě existují dva způsoby, kterými může exekutor nemovitost dlužníka postihnout:

1. Exekutorské zástavní právo

První a příznivější způsob je zřízení exekutorského zástavního práva. Zástavní právo slouží pouze k zajištění pohledávky nikoliv k prodeji nemovitosti. Dlužník tak může nemovitost nadále využívat, nicméně zástavní právo je viditelně zaneseno do katastru nemovitostí. Pokud dlužník dluh splatí a exekuční řízení je ukončeno, zástavní právo je z katastru vymazáno.

2. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekutor však může vydat i tzv. exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V tomto případě je již situace velmi vážná a dlužníkovi hrozí, že o nemovitost přijde. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě a výtěžek využít k umoření dluhu.

K dražbě samotné však dojít nemusí, pokud dlužník uhradí dlužnou částku nebo předloží jiný exekučně postižitelný majetek. 

Stejně jako v případě zástavního práva je příkaz k prodeji nemovitosti zanesen do katastru nemovitostí jako varování třetím osobám, které by měly zájem o její koupi.

O ceně nemovitosti rozhoduje soudní znalec stanovený exekutorem. Vyvolávací cena pak tvoří dvě třetiny odhadované ceny. 

Dražba nemovitosti

Před samotnou dražbou vystaví exekutor dražební vyhlášku (usnesení o nařízení dražebního jednání) k prodeji nemovitostí. Jedná se o rozhodnutí soudního exekutora, kde je uveden čas a místo konání dražby, označení věcí, které se budou dražit, a jejich příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání a další skutečnosti, důležité pro průběh dražby.

Dražební vyhláška je doručena i dlužníkovi na jeho adresu.

Po vydražení nemovitosti

Po vydražení nemovitosti je vyneseno tzv. usnesení o příklepu, které je doručeno i dlužníkovi. Dlužník a nyní již bývalý vlastník musí nemovitost opustit. 

V případě, že by dlužník opustit nemovitost odmítl, je možné proti němu vést výkon rozhodnutí (exekuci) vyklizením.

Stav dluhů pravidelně kontrolujte

Pokud se obáváte exekuce nemovitosti, je důležité stav vašich dluhů pravidelně kontrolovat a snažit se je co nejdříve splatit.

Exekuce si lze zkontrolovat v Centrální evidenci exekucí, do které jsou soudní exekutoři ze zákona povinni zapisovat zahájená exekuční řízení. Do evidence lze nahlížet online na webu exekuce.cebia.cz

Zkontrolovat můžete nejen sebe, ale jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu. Exekuce druhé osoby je dobré zkontrolovat právě v případě nákupu nemovitosti nebo i vozidla.