Exekuce je vždy velmi nepříjemná situace, ve které se však může ocitnout každý z nás. Jak exekuční řízení probíhá a jak se na něj připravit? 

Před zahájením exekuce

Do exekuce se dlužník nedostane ze dne na den. Většina věřitelů (věřitel = ten, komu dlužník dluží) se nejprve snaží peníze získat bez pomoci exekutorů - zasíláním upomínek poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Proto každou upomínku řešte. Ověřte, že částku skutečně dlužíte a co nejrychleji uhraďte. V případě, že nemáte dostatek peněz, domluvte se s věřitelem na splátkovém kalendáři. Pokud s dluhem nesouhlasíte, co nejrychleji se pokuste situaci s věřitelem vyřešit. 

Exekuční titul

K zahájení exekuce potřebuje věřitel exekuční titul, což je rozhodnutí stanovující povinnost dlužníka k úhradě dluhu. Exekučním titulem je platební rozkaz, soudní rozsudek, notářský zápis nebo třeba rozhodčí nález. Pokud vám byl doručen úřední dokument ukládající uhradit dluh (tedy exekuční titul), neznamená to, že jste již v exekuci. Nýbrž jste oficiálně vyzván(a) k uhrazení dluhu ve lhůtě uvedené v dokumentu.

Exekuční návrh

Pokud dluh nezaplatíte ani po této výzvě, může na vás věřitel podat exekuční návrh k soudnímu exekutorovi, který může na základě pověření exekučního soudu zahájit exekuci. V současné době si může věřitel vybrat jakéhokoliv exekutora působícího na území České republiky. Exekuční soud posoudí exekuční návrh a v případě, že nenalezne žádná pochybení, tak do 15 dnů nařídí exekuci. Exekutor musí následně dlužníkovi do vlastních rukou doručit usnesení o nařízené exekuci. 

Ještě před tím, než exekutor dlužníka vyrozumí a nařízené exekuci, může udělat některé úkony - např. obstavit bankovní účet, zablokovat nemovitost a podobně, aby dlužníkovi zamezil v převodu majetku před oficiálním začátkem exekuce.

Průběh exekuce

Exekutor na základě výše vašeho dluhu může exekuci provést těmito způsoby:

Zabavení peněz na bankovním účtu

Po obstavení účtu soudním exekutorem nemůže nakládat se svými penězi. Po nabytí právní moci exekučního příkazu zašle banka blokované peníze na účet exekute. Z účtu můžete během 30 dnů po doručení výzvy provést platbu na účet soudního exekutora k úhradě dluhu. Zároveň máte právo z účtu jednorázově vybrat dvojnásobek životního minima. 

Srážky ze mzdy 

Exekutor může nařídit vašemu zaměstnavateli, aby prováděl srážky z vaší mzdy k umoření dluhu. Musí vám však zůstat zachováno zákonem dané nezabavitelné minimum. Srážky ze mzdy budou zaměstnavatelem zasílány na účet exekutora.

Zabavení movitého majetku

Exekutor může přistoupit k zabavení a následnému prodeji vašeho movitého majetku. Majetek je prodáván formou veřejné dražby. Exekutor může zabavit pouze věci, u kterých se domnívá, že jsou ve vašem vlastnictví. Naopak nesmí zabavit:

  • Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu
  • Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima
  • Studijní a náboženskou literaturu
  • Dětské hračky
  • Osobní fotografie a korespondenci
  • Snubní prsten
  • Zdravotnické potřeby a léky 

Více informací o tzv. mobiliární exekuci se dozvíte v samostatném článku zde

Zabavení nemovitostí

Exekutor může rozhodnout a zabavení nemovitostí dlužníka. Nemovitosti jsou zablokovány v katastru, exekutor nechá vyhotovit znalecký posudek nemovitosti a na jeh ozákladě určí vyvolávací cenu ve veřejné dražbě, která začíná na 2/3 odhadní ceny. Pokud se nemovitost nepodaří v dražbě prodat, je dražba opakována s vyvolávací cenou ve výši 1/2 odhadní ceny. 

Více informací o tzv. exekuci nemovitostí se dozvíte v samostatném článku zde.

Jak zkontrolovat exekuce

Exekuce si lze zkontrolovat v Centrální evidenci exekucí, do které jsou soudní exekutoři ze zákona povinni zapisovat zahájená exekuční řízení. Do evidence lze nahlížet online na webu exekuce.cebia.cz

Zkontrolovat můžete nejen sebe, ale jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu.

Jak se vyhnout exekuci

Nejjednoduší způsob je samozřejmě včasné placení všech závazků. V případě, že nejste schopni své závazky plnit, snažte se s věřiteli domluvit na splátkovém kalendáři. Exekuce je vždy to nejdražší řešení, protože kromě dluhu budete muset zaplatit i nemalé náklady za provedení exekuce.