Registr silničních vozidel je státní databáze všech vozidel registrovaných v ČR. Od července 2012 je registr v kompetenci Ministerstva dopravy ČR a eviduje více než 8 milionů provozovaných vozidel. 

Změny v registru vozidel mohou vykonávat úřady obcí s rozšířenou působností. Mezi nejčastější úkony patří:

 • Změna vlastníka / provozovatele vozidla
 • Registrace ojetého vozidla ze státu EU
 • Zánik vozidla / ekologická likvidace autovraku
 • Vyřazení vozidla z provozu
 • Ztráta, poškození nebo krádež technického průkazu nebo registrační značky
 • Registrace nového vozidla
 • Změna údajů o vozidle
 • Vývoz vozidla z ČR do jiného státu

Změna vlastníka / provozovatele vozidla

Navštívit registr vozidel je nutné vždy při změně vlastníka i provozovatele vozidla (prodej, dědictví či darování automobilu). Žádost o zápis změny vlastníka vozu se podává do 10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva k vozu (např. podepsání kupní smlouvy nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení). 

Více informací o změně vlastníka vozidla naleznete v samostatném článku.

Registrace ojetého vozidla ze státu EU

Při dovozu ojetiny z členského státu EU je nutné takový vůz zaregistrovat. Pro registraci budete potřebovat: 

 • Doklad totožnosti / originál či ověřenou kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku 
 • Originální velký i malý technický průkaz
 • C. O. C. list (pokud byl vydán)
 • Doklad o technické prohlídce 
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Zelenou kartu (doklad o pojištění vozidla)
 • Potvrzení o zaplacení DPH (v případě registrace do šesti měsíců od první registrace vozidla nebo nájezdu kilometrů menším než  6 000 km

Zánik vozidla / ekologická likvidace autovraku

K zániku vozidla dochází v případě, že jej vlastník předá provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo bylo vozidlo zničeno (rozebrání vozidla se nepovažuje jako zničení). Zaniklé vozidlo již nelze znovu zaregistrovat do provozu.

Požádat o zápis zániku vozidla je nutné do 10 dnů od jeho předání vrakovišti či zničení. Žádost může podat vlastník vozidla nebo písemně zmocněná osoba. 

Vyřízení zániku vozidle ja zdarma a pro provedení je třeba mít s sebou:

Vyřazení vozidla z provozu

Vyřazení vozidla přichází v úvahu pokud:

 • Bylo vozidlo odcizeno.
 • Vlastník vozidla podá na úřadě žádost o vyřazení vozidla z provozu.

O vyřazení automobilu z provozu může požádat vlastník nebo písemně zmocněná osoba. Na úřad s sebou budete potřebovat: 

 • Doklad totožnosti / originál či ověřenou kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku 
 • Malý technický průkaz
 • Velký technický průkaz
 • Registrační značky vozidla
 • Potvrzení o odcizení vozidla od policie (v případě odcizení)

Vlastník vozidla vyřazeného z provozu je povinen vůz zabezpečit tak, aby nepoškozovalo životní prostředí a nesmí odstraňovat podstatné části vozidla, především karoserii či motor. 

Ztráta, poškození nebo krádež technického průkazu nebo registrační značky

Dojde-li ke ztrátě či odcizení technického průkazu (ať už malého či velkého) nebo registrační značky, vlastník vozidla je povinen tuto událost neprodleně oznámit úřadu obce s rozšířenou působností, který vystaví duplikát dokumentu či novou tabulku registrační značky. 

Pro nahlášení ztráty/odcizení budete potřebovat: 

 • Doklad totožnosti / originál či ověřenou kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku 
 • Velký technický průkaz (je-li k dispozici)
 • Malý technický průkaz (je-li k dispozici)
 • Zbylé registrační značky 
 • Potvrzení o nahlášení krádeže policii (v případě odcizení)

Správní poplatek činí 100 Kč za vydání duplikátu technického průkazu, 200 Kč za tabulku registrační značky + 50 Kč za změnu zapisovaných údajů. 

Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla se většiny běžných smrtelníků netýká - zpravidla vůz registruje jeho prodejce. Pokud byste však vůz chtěli zaregistrovat sami, budete potřebovat tyto dokumenty: 

 • Doklad totožnosti / originál či ověřenou kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku 
 • Velký technický průkaz - pokud již byl vozidlu vystaven
 • C.O.C. list vozidla - pokud ještě nebyl vystaven velký TP
 • Kupní smlouvu, fakturu nebo leasingovou smlouvu
 • Fakturu 
 • Zelenou kartu (doklad o pojištění vozidla)

Správní poplatek je u osobního vozu 800 Kč. 

Změna údajů o vozidle

Všechny změny, které zásadně mění vlastnosti vozu, musí být zaneseny i do registru vozidel. Nejčastěji se jedná o změnu barvy, přestavbu na LPG či zápis tažného zařízení. Žádost o změnu údajů o vozidle je nutné podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která změnu zakládá. S sebou budete potřebovat: 

 • Doklad totožnosti / originál či ověřenou kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku 
 • Malý technický průkaz
 • Velký technický průkaz
 • Doklady o provedených změnách (při některých úpravách automobilů je nutné absolvovat také evidenční kontrolu)

Správní poplatek za každou změnu údajů o vozidle je 50 Kč

Vývoz vozidla z ČR do jiného státu

Při vývozu vozu mimo EU je nutné podat žádost o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu. Pokud je auto vyváženo do země EU, může nový majitel v zahraničí přihlásit vůz do evidence a následně tamní úřady do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že vozidlo je přihlášené a zaevidované v jiném státě EU. 

Pro podání žádosti je potřeba: 

Správní poplatek za vydání značky s omezenou platností činí 200 Kč za každou tabulku + 50 Kč za změnu zapisovaných údajů.